تبلیغات
C.NA - شعری ارزشمند از فردوسی که همچون دیگر نوشته های ارزشمند کتاب های درسی از کتاب فارسی حذف شد!!!!!

چو بخت عرب بر عجم چیره گشت / همه روز ایرانیان تیره گشت 

جهان را دگرگونه شد رسم و راه / تو گویی نتابد دگر مهر و ماه 

ز می نشءه و نغمه از چنگ رفت / ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت 

ادب خوار گشت و هنر شد وبال / به بستند اندیشه را پر و بال 

جهان پر شد از خوی اهریمنی / زبان مهر ورزیده و دل دشمنی 

کنون بی غمان را چه حاجت بمی / کران را چه سودی ز آوای نی 

که در بزم این هرزه گردان خام / گناه است که در گردش آریم جام 

بجایی که خشکیده باشد گیاه / هدر دادن آب باشد گناه 

چو با تخت منبر برابر شود / همه نام بوبکر و عمر شود 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار / عرب را به جایی رسیده است کار 

که تاج کیانی کند آرزو / تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
 
دریغ است ایران که ویران شود / کنام پلنگان و شیران شود